من و قلم برای پخش موسیقی وبلاگ از موزیک پلیر زیر پنل استفاده کنید. با تشکر tag:http://manoghalam.mihanblog.com 2019-09-14T17:33:56+01:00 mihanblog.com عشق 2018-07-03T17:57:53+01:00 2018-07-03T17:57:53+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/308 مصطفی تو آن یک کلمه ای، عشقتو آن یک کلمه ای، عشق، عشق، عشقتو همه آن یک کلمه ایروزهای دور و نزدیک همه از کنار هم با طعنه عبور می کنندحتی شعرهایی که برای تو سروده شده اند همه به هم می بالندمن به تو می بالم که دوستت داشته ام عشقمن به خودم می بالم که دوستت خواهم داشت عشقتو هر دو لحظه ی حس گریه و خنده با همدر شب های تنهای جدایی هستیآن شب های با هم بودنآن سفرهای یک روزهآن با هم آرمیدن های طولانیآن شب های پر از بادهای سردآن آرامش های پر از حس زندگیآن جدا شدن های پر از شوق رسیدنآن رسیدن های تازه انگار با تو آن یک کلمه ای، عشق، عشق، عشق
تو همه آن یک کلمه ای
روزهای دور و نزدیک همه از کنار هم با طعنه عبور می کنند
حتی شعرهایی که برای تو سروده شده اند 
همه به هم می بالند
من به تو می بالم که دوستت داشته ام عشق
من به خودم می بالم که دوستت خواهم داشت عشق
تو هر دو لحظه ی حس گریه و خنده با هم
در شب های تنهای جدایی هستی
آن شب های با هم بودن
آن سفرهای یک روزه
آن با هم آرمیدن های طولانی
آن شب های پر از بادهای سرد
آن آرامش های پر از حس زندگی
آن جدا شدن های پر از شوق رسیدن
آن رسیدن های تازه انگار بار اول
تو لحظه ای از افکارم دور نمی شوی
آن لحظات، آن کوچه باغ های باغ فردوس
آن شب های طولانی
آن نخوابیدن ها
آن آرزوهای در لحظه برآورده 
آن خدای مهربان عاشق
همه ارمغان توست
شعر بلد نیستم که اگر بودم بهترین هایم را برایت می سرودم

]]>
خدا خداست 2018-06-17T11:58:17+01:00 2018-06-17T11:58:17+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/307 مصطفی خدای من فقط تو خدای من فقط مهربانیتخدا بهترین استخدا خداست...چون او می داندچون او تواناستچون او یک حوض را از زمین پر از آب کردهبرای یک ماهی که صد سال بعد از آسمان می افتدچون او مهربان استچون او حال کوچه های بن بست را هم می پرسداز انتهایی که گذری از آنجا نیستخدای من خدای تو خدای مهربانیستچون اهل دل است و حال عاشقان را می دانستهزمانی که هنوز همدیگر را ندیده بودندزمانی که هنوز دلی برای عاشق شدن نداشته بودندخدا خداست...---------------------------------------------------------------------music: خدای من فقط مهربانیت
خدا بهترین است
خدا خداست...
چون او می داند
چون او تواناست
چون او یک حوض را از زمین پر از آب کرده
برای یک ماهی که صد سال بعد از آسمان می افتد
چون او مهربان است
چون او حال کوچه های بن بست را هم می پرسد
از انتهایی که گذری از آنجا نیست
خدای من خدای تو خدای مهربانیست
چون اهل دل است و حال عاشقان را می دانسته
زمانی که هنوز همدیگر را ندیده بودند
زمانی که هنوز دلی برای عاشق شدن نداشته بودند
خدا خداست...

---------------------------------------------------------------------
music: light of the seven-Ramin Djavadi
]]>
تویی که انتخاب می کنی 2018-05-02T08:43:19+01:00 2018-05-02T08:43:19+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/306 مصطفی من هرگز اون آدم خبیث و نامرد نبودممن هرگز اون آدم زیرآب زن نبودممن هرگز به مال کسی چشم داشت نداشتممن حرمت نان و نمک را می دانستماما معادلات ما معادلات زمینی نیستهمه چیز برای وجودت می ارزیدتو همه معادلات را بر هم زدیزندگی بدون حضورت رنگ نداردرویا چیست؟رسیدن به یک زندگی پر از رنگ و لعاب؟پر از پول و امکانات؟یا یک عشق واقعی؟یک عالمه موفقیت؟یا یک عالمه آرامش؟یک زندگی محافظه کار آبرومند تا آخرین روز پر از آرزوی بر دل؟یا یک زندگی متهورانه بی آبرو اما برای دل خود؟انتخاب تو چیست؟انتخاب من توئیاما الزام من هرگز اون آدم زیرآب زن نبودم
من هرگز به مال کسی چشم داشت نداشتم
من حرمت نان و نمک را می دانستم
اما معادلات ما معادلات زمینی نیست
همه چیز برای وجودت می ارزید
تو همه معادلات را بر هم زدی
زندگی بدون حضورت رنگ ندارد
رویا چیست؟
رسیدن به یک زندگی پر از رنگ و لعاب؟
پر از پول و امکانات؟
یا یک عشق واقعی؟
یک عالمه موفقیت؟
یا یک عالمه آرامش؟
یک زندگی محافظه کار آبرومند تا آخرین روز پر از آرزوی بر دل؟
یا یک زندگی متهورانه بی آبرو اما برای دل خود؟
انتخاب تو چیست؟
انتخاب من توئی
اما الزاما همه انتخاب های تو به من منتهی نمیشه

----------------------------------------------------------------------
پ.ن 1: یک آهنگ برای همیشه برای ما میزند. دستم به تو هرگز نرسد ماه بلندم...
پ.ن 2: رفتن بهتر است... همه آلودگی است این ایام...
پ.ن 3: دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن ولی ندیدن بهتره از نبودنش

]]>
شکل آب 2018-03-09T17:59:11+01:00 2018-03-09T17:59:11+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/305 مصطفی تو پرسیدی که من تنهام...پس من فقط این را دارم که بگویم:تو هرگز نخواهی فهمید که چقدر دوستت دارمتو هرگز نخواهی فهمید که چقدر بهت اهمیت میدمو اگه سعی کنم نمی تونم عشقم را از تو مخفی کنمتو باید بدونی چون بهشت به من اینگونه گفتتو رفتی و قلب من هم با تو رفتمن اسم تو را در تمام دعاهایم بردماگه راه دیگه ای هم برای اثبات عشقم به تو هستقسم می خورم که راهش را بلد نیستمتو هرگز نخواهی فهمید... اگر الان نفهمی----------------------------------------------------------------------------------------------------

تو پرسیدی که من تنهام...
پس من فقط این را دارم که بگویم:
تو هرگز نخواهی فهمید که چقدر دوستت دارم
تو هرگز نخواهی فهمید که چقدر بهت اهمیت میدم
و اگه سعی کنم نمی تونم عشقم را از تو مخفی کنم
تو باید بدونی چون بهشت به من اینگونه گفت
تو رفتی و قلب من هم با تو رفت
من اسم تو را در تمام دعاهایم بردم
اگه راه دیگه ای هم برای اثبات عشقم به تو هست
قسم می خورم که راهش را بلد نیستم
تو هرگز نخواهی فهمید... اگر الان نفهمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------
پ.ن: ترجمه موسیقی ای در فیلم شکل آب
]]>
عاشقی کن 2018-03-04T15:55:20+01:00 2018-03-04T15:55:20+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/304 مصطفی چرا باید غمگین باشم؟چرا باید از اتفاقاتی که گذر کردم هراس داشته باشم؟وقتی این بهترین حالتی است که می توانسته باشدوقتی فکر می کنی که اگر صد بار برگردی مسیرت غیر از این نخواهد بودوقتی عزیزترین روزهایت را مدیون آن زمان ها بوده ایچرا با نگاهی حزن آلود بهشان بنگریچرا نباید جزو مقدس ترین ها باشندچرا نمیخواهی به آن روز بزرگ برگردیآن روز که عشق در خالص ترین سطح حکم می کردبرگرد و دوباره عاشقی کناین بار هم پاک بباز همه ی آنچه که شاید اگر عاشق نمیشدی داشتیاین بار هم هزار باره بباز به بهای یک لحظه دیدارصد چرا باید غمگین باشم؟
چرا باید از اتفاقاتی که گذر کردم هراس داشته باشم؟
وقتی این بهترین حالتی است که می توانسته باشد
وقتی فکر می کنی که اگر صد بار برگردی مسیرت غیر از این نخواهد بود
وقتی عزیزترین روزهایت را مدیون آن زمان ها بوده ای
چرا با نگاهی حزن آلود بهشان بنگری
چرا نباید جزو مقدس ترین ها باشند
چرا نمیخواهی به آن روز بزرگ برگردی
آن روز که عشق در خالص ترین سطح حکم می کرد
برگرد و دوباره عاشقی کن
این بار هم پاک بباز همه ی آنچه که شاید اگر عاشق نمیشدی داشتی
این بار هم هزار باره بباز به بهای یک لحظه دیدار
صدبار بباز به عشق حس یک لحظه زندگی
به عشق یک بوسه
عاشق شو هر روز
عاشقی کن
و هیچگاه خودت را برای انسانی ترین رفتار عمرت سرزنش نکن
وقتی خدا هر لحظه نگهبان تو بود
]]>
خالی 2018-02-23T15:18:18+01:00 2018-02-23T15:18:18+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/302 مصطفی چقدر خالی ام... چقدر جا گرفته بود دلخوشی اتچقدر سرد تمام شد...خوب شد بیرون نیامدی کوچه های آبی را ببینیآبی آبی بودند... ســـــــــردانگار لحظه لحظه ی این سال ها را دوره می کردندمردم نگاه می کردند به منچشمانم اما فرار می کرد ازشان...چقدر عجیب بود زندگی مانچه اتفاق شگرفی بودیم برای همبدون تو زندگی چقدر بی چیز و پست میشدچقدر خالی میشد...هر روز به این چیزها به این روزهای احتمالی جدایی فکر می کردمحدس می زدم که مال هم نمیشویمولی فکر نمی کردم اینقدر بعد از تو خالی بشومفکر نمی کردم آنقدر دلخوشی پش

چقدر خالی ام... چقدر جا گرفته بود دلخوشی ات
چقدر سرد تمام شد...
خوب شد بیرون نیامدی کوچه های آبی را ببینی
آبی آبی بودند... ســـــــــرد
انگار لحظه لحظه ی این سال ها را دوره می کردند
مردم نگاه می کردند به من
چشمانم اما فرار می کرد ازشان
...
چقدر عجیب بود زندگی مان
چه اتفاق شگرفی بودیم برای هم
بدون تو زندگی چقدر بی چیز و پست میشد
چقدر خالی میشد
...
هر روز به این چیزها به این روزهای احتمالی جدایی فکر می کردم
حدس می زدم که مال هم نمیشویم
ولی فکر نمی کردم اینقدر بعد از تو خالی بشوم
فکر نمی کردم آنقدر دلخوشی پشت یک اسم جا بشود
دیدی؟! آخرین حدسم هم درست بود
قرمزی چشمانت از آرایش نبود
همیشه با منی
همه ی وجودم


------------------------------------------
پ.ن: قول داده بودیم غصه نخوریم گریه نکنیم، من گریه کرده شدم :''(
]]>
دلتنگ یعنی من 2018-01-09T14:56:18+01:00 2018-01-09T14:56:18+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/301 مصطفی زندگی چیست؟ آیا رازی در پس این شب و روز شدن هست؟قصه ها برای مردم اتفاق نمی افتندفیلم ها در زندگی ما جریان دارندما جزئی از آمارهای کذایی را می سازیمچرا فکر می کنیم درام ها در زندگی دیگران رخ می دهد؟چرا فکر می کنیم که دنیا دیگر داستانی برای تعریف کردن ندارد؟چرا فکر می کنیم ما نیستیم آنهایی که به هم برخورد می کنند؟آنهایی که ناگهان عاشق هم می شوند!آنهایی که ناگهان دلتنگ هم می شوند!شبیه کسانی که سال هاست هم را می شناسند!آنهایی که چشم هایشان، لب هایشان هم را می خوانددر آغوش می گیرند زندگی چیست؟
آیا رازی در پس این شب و روز شدن هست؟
قصه ها برای مردم اتفاق نمی افتند
فیلم ها در زندگی ما جریان دارند
ما جزئی از آمارهای کذایی را می سازیم
چرا فکر می کنیم درام ها در زندگی دیگران رخ می دهد؟
چرا فکر می کنیم که دنیا دیگر داستانی برای تعریف کردن ندارد؟
چرا فکر می کنیم ما نیستیم آنهایی که به هم برخورد می کنند؟
آنهایی که ناگهان عاشق هم می شوند!
آنهایی که ناگهان دلتنگ هم می شوند!
شبیه کسانی که سال هاست هم را می شناسند!
آنهایی که چشم هایشان، لب هایشان هم را می خواند
در آغوش می گیرند
]]>
پیدایش 2017-09-15T11:26:28+01:00 2017-09-15T11:26:28+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/299 مصطفی - اگه می تونستی تمام عمرت رو از اول تا آخر ببینی چیزی رو تغییر میدادی؟+ شاید احساسم رو بیشتر به زبون می آوردم... می دونی؟ از وقتی که به یاد میارم چشمم به آسمون بود و ستاره ها رو نگاه می کردم، می دونی چی منو بیشتر از همه شگفت زده کرد؟ دیدن اونها نبود، دیدن تو بود.Arrival - 2016
- اگه می تونستی تمام عمرت رو از اول تا آخر ببینی چیزی رو تغییر میدادی؟
+ شاید احساسم رو بیشتر به زبون می آوردم... می دونی؟ از وقتی که به یاد میارم چشمم به آسمون بود
و ستاره ها رو نگاه می کردم، می دونی چی منو بیشتر از همه شگفت زده کرد؟ دیدن اونها نبود، دیدن تو بود.

Arrival - 2016
]]>
تجربه 2 2017-08-13T05:08:09+01:00 2017-08-13T05:08:09+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/298 مصطفی برای اینکه در موقع صحیح وارد یک پوزیشن خرید یا فروش بشوی باید مدتی طولانی حواست به قیمت ها بوده باشد. برای من همیشه بحث های سرمایه گذاری و تحلیل های مالی جالب و جذاب بوده. هر بار هم که کار به بررسی قیمت ها برای سرمایه گذاری می رسد دست آخر به این نتیجه می رسم که در موقع اشتباهی دارم اقدام می کنم و کاش یک ماه پیش اقدام می کردم و مشخصا در آن موقع می توانستم شرایط را تشخیص دهم. در اصل فرصت های سرمایه گذاری به سادگی می آیند و می روند اما هیچ وقت تمام نمی شوند. برای اینکه علاوه بر حرفه خو برای اینکه در موقع صحیح وارد یک پوزیشن خرید یا فروش بشوی باید مدتی طولانی حواست به قیمت ها بوده باشد. 

برای من همیشه بحث های سرمایه گذاری و تحلیل های مالی جالب و جذاب بوده. هر بار هم که کار به بررسی قیمت ها برای سرمایه گذاری می رسد دست آخر به این نتیجه می رسم که در موقع اشتباهی دارم اقدام می کنم و کاش یک ماه پیش اقدام می کردم و مشخصا در آن موقع می توانستم شرایط را تشخیص دهم. در اصل فرصت های سرمایه گذاری به سادگی می آیند و می روند اما هیچ وقت تمام نمی شوند. برای اینکه علاوه بر حرفه خود تجارت و سرمایه گذاری داشته باشید تا زمانی که تجربه های ارزشمندی کسب کنید باید مدتی را به آزمون و خطا و یادگیری سپری کنید. الفبای این تجارت هم توجه بیشتر به بازار و قیمت های روز است.
]]>
تجربه 1 2017-08-13T05:03:44+01:00 2017-08-13T05:03:44+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/297 مصطفی اگر امکان دارد بخش کوچکی از کاری امروز انجام بپذیرد، آن بخش کوچک را همین امروز انجام بده.مثلا برگه ای را هر سه نفر ما باید امضا می کردیم، نفر سوم نبود و قرار بود فردا بیاید. ما که می توانستیم امضا کنیم دلیلی نداشت ما هم به فردا بیاندازیم. امضا نکردیم فردایش نفر سوم آمد اما یکی از ما دو نفر که دیروز بودیم مریض شد. اگر امکان دارد بخش کوچکی از کاری امروز انجام بپذیرد، آن بخش کوچک را همین امروز انجام بده.

مثلا برگه ای را هر سه نفر ما باید امضا می کردیم، نفر سوم نبود و قرار بود فردا بیاید. ما که می توانستیم امضا کنیم دلیلی نداشت ما هم به فردا بیاندازیم. امضا نکردیم فردایش نفر سوم آمد اما یکی از ما دو نفر که دیروز بودیم مریض شد.
]]>
حرف 2016-08-12T09:43:22+01:00 2016-08-12T09:43:22+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/296 مصطفی انگار لب هایمان جداگانه خودشان حرف هایی برای هم داشتندخوب شد تنهایشان گذاشتیم انگار لب هایمان جداگانه خودشان 
حرف هایی برای هم داشتند
خوب شد تنهایشان گذاشتیم


]]>
به من بگو 2016-08-02T05:37:54+01:00 2016-08-02T05:37:54+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/295 مصطفی به من بگوما به هم عادت کردیم؟یا چیزی بین ما به اشتراک است؟ به من بگو
ما به هم عادت کردیم؟
یا چیزی بین ما به اشتراک است؟
]]>
دو راهی 2016-06-14T05:41:30+01:00 2016-06-14T05:41:30+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/294 مصطفی به من بگودلتنگت شوم یاآزادت کنم؟ به من بگو
دلتنگت شوم یا
آزادت کنم؟

]]>
3 سوال مهم 2016-05-27T06:18:42+01:00 2016-05-27T06:18:42+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/293 مصطفی در 3 سال دیگر من کجا می بایست باشم و به تبع آن در کجا ها نمی بایست باشم؟سه سوال مهم از خودت بپرس: (تئوری یونگ)1- چه چیز در شخصیت شما، شما را متمایز می کند؟؟2- شیوه ذاتی تو برای کار کردن چه شکلی است؟؟3- تو به چه چیزی می گویی موفقیت؟؟ در 3 سال دیگر من کجا می بایست باشم و به تبع آن در کجا ها نمی بایست باشم؟

سه سوال مهم از خودت بپرس: (تئوری یونگ)
1- چه چیز در شخصیت شما، شما را متمایز می کند؟؟
2- شیوه ذاتی تو برای کار کردن چه شکلی است؟؟
3- تو به چه چیزی می گویی موفقیت؟؟
]]>
دیلیت 2016-05-15T03:55:09+01:00 2016-05-15T03:55:09+01:00 tag:http://manoghalam.mihanblog.com/post/292 مصطفی تو باید حذف بشوی از این زندگی خیلی سادهبا فشردن یک دیلیت... تو باید حذف بشوی از این زندگی 
خیلی ساده
با فشردن یک دیلیت...
]]>